News

ขอแจ้งรายละเอียดในบการเปิดกองทุน ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์
07 Nov 2013-31 Dec 2013

โดยเงินก้นถุงจากการประมูลของที่ระลึกในงานเกษียณราชการ ของ ผศ.วิศิษฎ์ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

ขอขอบคุณผู้มาร่วมงานเกษียณอายุราชการ
07 Nov 2013-31 Dec 2013

 ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
08 Nov 2013-31 Dec 2013

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 

ขุมทรัพย์ "ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เงินต้องใหญ่ใจต้องสู้"
19 Nov 2013-31 Dec 2013

ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หนึ่งในผู้วิจัย E-waste เทคโนโลยีการจัดการซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICTA 2013)
13 Sep 2013-13 Dec 2013

นายเจตนุพงศ์ พาโลมัส นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัล Outstanding Poster Award ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA 2013)

อ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2555
13 Sep 2013-11 Dec 2013

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม เรื่อง "กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุรูพรุนนิเกลไทเทเนียม"

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555
04 Jun 2013-10 Dec 2013

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
04 Jun 2013-07 Dec 2013

นางสาวอรุณี หลักคำ และนางสาวจิรวดี จีนศรี ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2554

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
04 Jun 2013-01 Dec 2013

โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ประจำปี 2555

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Engineering Student Talent Awards (ESTA 2012)
09 Nov 2012-08 Dec 2012

นายวีรวัฒน์ เทอดไทยชัยรัตน์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Engineering Student Talent Awards (ESTA 2012) ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดียในประเทศไทย (IITAAT)

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Inovation seeds champion) 2012
24 Nov 2012-03 Dec 2012

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและอุตสาหการ ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชย จากโครงการประกวดเมล็ดพันธุ์ คนสร้างสรรค์ (Inovation seeds champion) 2012 


Newer Entries
1 of 1
Previous entries