Spotlights

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ประจำปี 2556
23 Jun 2014-31 Dec 2014

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ประจำปี 2556 มอบโดย สวพ. มก. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานชาติ และนำผลงานไปใชัประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

- รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี

- ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์

- ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

- ผศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์            

- ผศ.ดร.อรทัย จงประทีป

- ผศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ

- ผศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ