Spotlights

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientist Summit ประจำปี 2560
04 Nov 2016

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงคัดเลือก อาจารย์ ดร.รติพร มั่นพรหม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientist Summit ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2560 สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี สวทช. เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครทุนโครงการ/คัดเลือก และนำขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงคัดลือกผู้ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว