Spotlights

การประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 20 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 Jul 2016-05 Oct 2016

การประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 20 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด

นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

รางวัลการประกวด: 1) รางวัลชนะเลิศ : 10,000 บาท  2) รางวัลชมเชย : 3,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

1.     ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ

2.     ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสามารถสื่อความหมาย ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้

3.     ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น

4.     ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น

5.     ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

6.     ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง

7.     การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

การจัดส่งผลงาน

1.     พิมพ์ผลงานในรูปแบบ สี 1 ภาพ และ ขาว – ดำ 1 ภาพขนาด 12 ซม. X 12 ซม.  (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) และติดลงบนกระดาษแข็ง (ฟิวเจอร์บอร์ด) ขนาด A4 โดยเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว

2.     กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://mat.eng.ku.ac.th)

3.     แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น ในรูปแบบนามสกุล

·      AI (Adobe Illustrator)

·      PDF  

·      JPG

·      gif แบบพื้นใส

4.     แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน

5.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

6.     ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า"โครงการประกวดออกแบบโลโก้ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ” มาที่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กำหนดการประกวด

·      ระยะเวลาส่งผลงานภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

·      ประกาศผลผู้ชนะเลิศ 9 กันยายน 2559 ทาง http://mat.eng.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 2102-4

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

----------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ์โลโก้

·      แบบทันสมัย น่าสนใจ จดจำง่าย แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ และสากล

·      ออกแบบสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ที่สื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ตลอด 20 ปี นับตั้งแต่ตั้งภาควิชาฯ

·      สามารถนำไปใช้ในการสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

·      ศึกษาจากข้อมูลพื้นฐานของภาควิชาฯ จาก Website และ Facebook ของภาควิชาฯ

o  http://mat.eng.ku.ac.th

o  https://www.facebook.com/MaterialsKU/