News

อ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2555
13 Sep 2013-11 Dec 2013

 

อ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม เรื่อง "กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุรูพรุนนิเกลไทเทเนียม" มอบโดยสภาวิจัยแห่งชาติ