News

รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
04 Jun 2013-07 Dec 2013

นางสาวอรุณี หลักคำ และนางสาวจิรวดี จีนศรี ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 มอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเดือนตุลาคม 2555