News

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับการจัดอันดับจำนวนการตีพิมพ์วารสารวิชาการ
04 Jun 2013-12 Dec 2013

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวสัดุ ได้รับการจัดอันดับจำนวนการตีพิมพ์วารสารวิชาการ จากฐานข้อมูล Scopus เป็นอันดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556