News

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลตำราชมเชย จากการประกวดเรียบเรียงตำรา
04 Jun 2013-08 Dec 2013

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลตำราชมเชย จากการประกวดเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลงานตำราเรื่อง “จลนพลศาสตร์ในการแปรรูปวัสดุ” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555