News

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลตำราดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554
04 Jun 2013-09 Dec 2013

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลตำราดีเด่น จากการประกวดเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลงานตำราเรื่อง “หลักเคมีสำหรับวิศกรวัสดุ” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555