News

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Engineering Student Talent Awards (ESTA 2012)
09 Nov 2012-08 Dec 2012

นายวีรวัฒน์ เทอดไทยชัยรัตน์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Engineering Student Talent Awards (ESTA 2012) ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดียในประเทศไทย (IITAAT) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญะบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยในการแข่งขันนี้ มีนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันต่างๆ 19 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาจากประเทศไต้หวันและประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมแข่งขันรวม 100 คน ซึ่งข้อสอบเป็นการวัดความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ทั้งกลศาสตร์ วัสดุ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลก