News

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
08 Nov 2013-31 Dec 2013

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 มอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ภายใต้หัวเรื่อง Partial Replacement of Clinker by Agricultural Waste, Bagasse Ash, for Type I Portland Cement Production. โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์