News

ขอขอบคุณผู้มาร่วมงานเกษียณอายุราชการ
07 Nov 2013-31 Dec 2013

ขอขอบคุณผู้มาร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยงานเริ่ม ตั้งแต่ เวลา ๑๘.๐๐ น. มีผู้เข้าร่วมงานดังนี้ คือ คณาอาจารย์ นิสิตเก่าตั้งแต่รุ่นที่ ๑-๑๒  นิสิตปัจจุบัน รวมถึงบุคคลากรทั้งภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรมอุตหสาหการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๐ คน หน้างานเปิดให้มีการลงทะเบียน เขียนคำอวยพร พร้อมรับของที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกับผศ.วิศิษฎ์ โดยงานเริ่มเข้าสู่พิธีการ เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีกรดำเนินงานบนเวที โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล และอ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ เริ่มกิจกรรมแรกโดยการรับชมวีดีทัศน์ประวัติ ผศ.วิศิษฎ์ จากนั้น สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิตรุ่น ๑๒-๗ ตามด้วยตัวแทนภาควิชาฯ โดย ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ หลังจากนั้นชมวีดีทัศน์บทสัมภาษณ์ความในใจถึง ผศ.วิศิษฎ์ และวีดีทัศน์ภาพแห่งความประทับใจ
 
ตามด้วยเซอร์ไพส์พิเศษบนเวทีจากคณาจารย์ และบุคคลากรภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คือ ของที่ระลึกเป็นรูปภาพจิกซอสขนาดใหญ่ (ใช้รูปประกอบจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ รูป) จากนั้น ผศ.วิศิษฎ์ กล่าวถึงความรู้สึก ความประทับใจ ที่มีต่อคณาอาจารย์ นิสิต และบุคคลากร ตามด้วยการประมูลของที่ระลึกจาก ผศ.วิศิษฎ์ จำนวนทั้งสิ้น ๔ ชิ้น (๑. ตำราเรียนวิชา Alloy ๒. ชิ้นงานหล่อ ๓. เสื้อซ็อปของ ผศ.วิศิษฎ์ ๔. พวงกุญแจ) จากนั้นชมวีดีทัศน์การแสดงของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) โดยเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ควบคุมการแสดงโดย อ.ดร.อรทัย จงประทีป จากนั้นสัมภาษณ์ตัวแทนนิสิตรุ่น ๖-๑ ปิดท้ายด้วย ผศ.วิศิษฎ์ กล่าวขอบคุณ และปิดงานในเวลา ๒๑.๑๕ น.