Message from Chair

สารจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์


การก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ คือ การสร้างงานวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโลก
 
การพัฒนาการที่ต่อเนื่อง บุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและและความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาควิชาฯ อย่างมีมานะและอุตสาหะทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นภาควิชาวิศวกรรมวัสดุชั้นนำในระดับประเทศ
 
การพัฒนาสู่อนาคตและการสร้างความยั่งยืน ประสบการณ์-ความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นจะเป็นแนวทางให้บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาภาควิชาฯ ให้ก้าวหน้าอยู่ในแนวหน้าของเอเชีย อยู่ในแนวหน้าในระดับสากล บนพื้นฐานของการพัฒนาที่มีความยั่งยืน
 
ภาระกิจการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ที่มีคุณธรรม ถือเป็นภาระกิจที่สำคัญอีกภาระกิจหนึ่งที่จะต้องสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการทำดี ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ และเป็นประโชน์ต่อธรรมชาติของโลก