Project MatE Videos

Vibration-Energy Harvester Demo -- Materials@KU

วีดีโอสาธิตการประยุกต์ใช้ เพียโซอิเล็กทริกและกระบวนการสั่นของสปริง เพื่อช่วยในการเก็บเกี่ยวพลังงานตกค้างทาง­กลที่ได้จากธรรมชาติ หรือการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่น แรงกระแทกของน้ำฝน การสั่น เป็นต้น --โครงงานประจำวิชา วัสดุและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า แม่เหล็กและแสง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Wireless Electricity --Materials@KU

วีดีโอสาธิตการส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยใช้ระบบการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีการใช้แกนวัสดุที่มีสมบัติแม่เหล็กช่­วยเพิ่มสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า รูปแบบการใช้งานเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไร้สายไฟ -- โครงงานประจำวิชาวัสดุและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า แม่เหล็กและแสง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์