Awards

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ได้รับการจัดอันดับจำนวนการตีพิมพ์วารสารวิชาการ

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ได้รับการจัดอันดับจำนวนการตีพิมพ์วารสารวิชาการ จากฐานข้อมูล Scopus เป็นอันดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

อ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2555

อ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม เรื่อง "กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุรูพรุนนิเกลไทเทเนียม" มอบโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 โดยมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน คือ ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี อ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ ผศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ และผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ มอบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.อรทัย จงประทีป ได้รับรางวัล Best Young Researcher Presentation Award

อ.ดร.อรทัย จงประทีป ได้รับรางวัล Best Young Researcher Presentation Award ในการประชุมวิชาการ The 8 th  Asian Meeting on Ferroelectrics ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม อมารี ออร์คิด พัทยา

อ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมทางด้านโลหะวิทยา รุ่นใหม่ ประจำปี 2555

อ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมทางด้านโลหะวิทยา รุ่นใหม่ ประจำปี 2555 ในงาน TMETC 6 การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน หนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ได้รับรางวัลตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ได้รับรางวัลตำราดีเด่น จากการประกวดเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลงานตำราเรื่อง “หลักเคมีสำหรับวิศกรวัสดุ” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ ได้รับรางวัลตำราชมเชย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ ได้รับรางวัลตำราชมเชย จากการประกวดเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลงานตำราเรื่อง “จลนพลศาสตร์ในการแปรรูปวัสดุ” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555