Awards

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ได้รับการจัดอันดับจำนวนการตีพิมพ์วารสารวิชาการ

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ได้รับการจัดอันดับจำนวนการตีพิมพ์วารสารวิชาการ จากฐานข้อมูล Scopus เป็นอันดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

Outstanding Poster Award

Outstanding Poster Award
Mr.Jednupong palomas
"Enhancement of  Dielectric Constants in Strontium Titanate through Mg and Al Doping"
International Conference on Traditional and Advanced Ceramics
11-13 September 2013 At Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Bangkok, Thailand.

นางสาวจิราพร บัวสาย ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2556

นางสาวจิราพร บัวสาย ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน กลุ่มงานปฏิบัติงานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 จาก รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2555

อ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม เรื่อง "กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุรูพรุนนิเกลไทเทเนียม" มอบโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 โดยมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน คือ ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี อ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ ผศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ และผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ มอบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.อรทัย จงประทีป ได้รับรางวัล Best Young Researcher Presentation Award

อ.ดร.อรทัย จงประทีป ได้รับรางวัล Best Young Researcher Presentation Award ในการประชุมวิชาการ The 8 th  Asian Meeting on Ferroelectrics ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม อมารี ออร์คิด พัทยา

อ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมทางด้านโลหะวิทยา รุ่นใหม่ ประจำปี 2555

อ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมทางด้านโลหะวิทยา รุ่นใหม่ ประจำปี 2555 ในงาน TMETC 6 การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน หนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ได้รับรางวัลตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ได้รับรางวัลตำราดีเด่น จากการประกวดเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลงานตำราเรื่อง “หลักเคมีสำหรับวิศกรวัสดุ” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

Innovation Seeds Champion

นายธวัชชัย ใจการณ์ นายชัยนันท์ กุลชัยสิทธิ์ และนายอชิรพัฒน์ ใจขำ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชย จากโครงการประกวดเมล็ดพันธุ์ คนสร้างสรรค์ (Innovation Seeds Champion) 2012 ภายใต้ชื่อผลงาน "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแม่พิมพ์แบบ 2 in 1 เพื่อการผลิตกุ้งยืด"  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ภายใต้การดูแลของ อ.ดร.อรทัย จงประทีป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ประจำปี 2555

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ประจำปี 2555 ภายใต้ชื่อโครงการ “ลดเวลาการขัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างด้วยกระดาษทรายหยาบเบอร์ต่างๆ ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

Engineering Student Talent Award (ESTA)

นายวีรวัฒน์ เทอดไทยชัยรัตน์ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัล Engineering Student Talent Award (ESTA) โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน Competition 2012 (ESTA 2012) วันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญะบุรี จังหวัดปทุมธานี

รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ

นางสาวอรุณี หลักคำ นิสิตระดับปริญญาโท เป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ในงานวันคล้ายวันสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 10 ตุลาคม 2555

Outstanding Poster Presentation Award

Outstanding Poster Presentation Award
Miss Arunee Lakkham 
"A Simple Method Based on Oxide One Pot Process for BaCeO3 and BaCe1-xMxO3 Preparation"
International Conference on German-Thai Symposuim on Nanoscience and Nanotechnology 2011
13-16 September 2011 At Nakhon Ratchasima, Thailand.

Poster Presentation Award

Poster Presentation Award : Outstanding Poster Presentation
Miss Arunee Lakkham
"Synthesis of Lanthanum Aluminate Powder Via Metal Complex Decomposition" 
International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion (GMSTEC 2010)
26-27 August 2010 At Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand. 

นางสาวจิราพร บัวสาย ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2554

นางสาวจิราพร บัวสาย ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน กลุ่มงานปฏิบัติงานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 จาก รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ ได้รับรางวัลตำราชมเชย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ ได้รับรางวัลตำราชมเชย จากการประกวดเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลงานตำราเรื่อง “จลนพลศาสตร์ในการแปรรูปวัสดุ” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555