Self Assessment Report

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 2555

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ ได้รับมอบหมายจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555–31 พฤษภาคม 2556) ซึ่งได้นำเสนอ ผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมหน่วยงานในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2556 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินฯ ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อภาควิชาฯ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 2554

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ ได้รับมอบหมายจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554–31 พฤษภาคม 2555) ซึ่งได้ นำเสนอผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมหน่วยงานในวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินฯครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อภาควิชาฯ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม